O projekcie
Strona główna / O projekcie / Cele projektu

Celem nadrzędnym projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” jest zabezpieczenie wieczyste najcenniejszych archiwaliów filmowych ze zbioru polskiej kinematografii okresu przedwojennego.

Pozostałe cele:

 • przygotowanie techniczne i kadrowe Filmoteki Narodowej do digitalizacji archiwaliów filmowych w tym:
  • wyposażenie pracowni Filmoteki Narodowej w sprzęt do prowadzenia digitalizacji i konserwacji
  • podniesienie kwalifikacji specjalistów w zakresie konserwacji, cyfryzacji i rekonstrukcji filmów

 • konserwacja oraz zabezpieczenie wieczyste za pomocą digitalizacji 43 filmów fabularnych za zbioru polskiej kinematografii okresu przedwojennego
  • uzyskanie dla 43 filmów fabularnych materiału cyfrowego w postaci plików DPX 4K, HD i SD
  • otrzymanie dla 43 filmów fabularnych, nowych niepalnych kopii na taśmie filmowej 35 mm
  • dokonanie pełnej rekonstrukcji 3 filmów fabularnych

 • ustanowienie trwałego i powszechnego dostępu do zasobów ze zbioru kinematografii polskiej okresu przedwojennego
  • dystrybucja materiałów filmowych w ramach struktur organizacyjnych i zintegrowanego archiwum cyfrowego Filmoteki
  • umożliwienie ekspozycji najcenniejszych archiwaliów filmowych za pomocą dedykowanej strony internetowej


Projekt Nitrofilm dedykowany jest najcenniejszej części kolekcji – polskim filmom przedwojennym, zapisanym na taśmie filmowej o podłożu nitrocelulozowym. Podczas 6 letniego okresu realizacji projektu zdigitalizowano 43 filmy, a 3 spośród nich zostały odrestaurowane cyfrowo.

Po zakończeniu okresu realizacji projektu, Nitrofilm wszedł w fazę trwałości, co oznacza, ze przez 5 lat od jego zakończenia główne cele projektu zostaną podtrzymane. Do końca 2020 roku, łącznie zostanie zdigitalizowanych w tym okresie 60 filmów, natomiast 6 zostanie poddanych kompleksowej restauracji cyfrowej. Co roku skanowyanych jest 10 filmów i 1 poddawany jest rekonstrukcji, której ukoronowaniem jest repremiera. Ponieważ jednym z celów projektu jest upowszechnianie dziedzictwa polskiej kinematografii, każdego roku organizowane są w ramach projektu wydarzenia z udziałem odrestaurowanych filmów, których projekcja poprzedzona jest prelekcją ekspertów. Liczba zdigitalizowanych w ramach projektu filmów, na zakończenie Nitrofilmu sięgnie 100.

 

 
fot. Krzysztof Szymański


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ