Strona główna / O projekcie

KONSERWACJA I DIGITALIZACJA PRZEDWOJENNYCH FILMÓW FABULARNYCH W FILMOTECE NARODOWEJ W WARSZAWIE     

Projekt współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu „Kultura i dziedzictwo kulturowe” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Główny serwis POIiŚ - www.pois.gov.pl

                           
1. ZBIÓR PRZEDWOJENNYCH FILMÓW FABULARNYCH

Projekt „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” dotyczy najcenniejszego zbioru w zasobach naszego archiwum.

  
fot. Krzysztof Szymański

Znajduje się w nim obecnie 159 polskich fabularnych filmów przedwojennych. Jest to unikalna kolekcja, która powstawała od początków istnienia Filmoteki Narodowej i jest uzupełniana nadal, czego dowodem są ostatnie odkrycia polskich filmów fabularnych, uznawanych od lat II wojny światowej za zaginione (m.in. Mocny człowiek Henryka Szaro 1929, Ludzie bez jutra Aleksandra Hertza 1921).

W czasie II wojny światowej straty, jakie poniosła polska kinematografia, były ogromne. Przestały istnieć wytwórnie i laboratoria filmowe, zaginęły negatywy i kopie filmów, zniszczeniu uległa dokumentacja dotycząca produkcji filmowej (scenariusze, listy montażowe etc.). Tuż po wojnie rozpoczęły się żmudne poszukiwania filmów. Wiele kopii uratowało się cudem – były przechowane przez osoby prywatne, wywiezione za granicę. Dzięki ponad 50-letniej aktywnej działalności Filmoteki Narodowej udało się odnaleźć ponad 70% filmów przedwojennych dźwiękowych i niestety, zaledwie 5% filmów niemych zrealizowanych do roku 1930.

Projekt „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” obejmuje 43 tytuły tej kolekcji (w tym jeden film niemiecki, będący ważnym polonicum). Kryterium wyboru było jedno – ilość zachowanych do jednego tytułu kopii na taśmie nitro, czyli nośników oryginalnych, pochodzących z okresu, w jakim film powstał. Wszystkie te materiały były eksploatowane przed wojną, są więc zniszczone,  uszkodzone, miejscami niekompletne; wady techniczne powstały też w wyniku złego przechowywania i uszkodzeń mechanicznych. Dzięki digitalizacji, pracom porównawczym i rekonstrukcjom tych materiałów będzie możliwe stworzenie nowej, jak najpełniejszej kopii danego filmu.

W okresie realizacji pełnej rekonstrukcji poddano trzy tytuły:

Natomiast 40 tytułów zostało zdigitalizowanych w okresie realizacji projektu.

Po zakończeniu okresu realizacji projektu, Nitrofilm wszedł w fazę trwałości. Do końca 2020 roku, łącznie zostanie zdigitalizowanych w tym okresie 60 filmów, natomiast 6 zostanie poddanych kompleksowej restauracji cyfrowej. Co roku skanowyanych jest 10 filmów i 1 poddawany jest rekonstrukcji, której ukoronowaniem jest repremiera.

Lista filmów >>>

Mamy nadzieję, że w przyszłości projekt będzie kontynuowany, a digitalizacją oraz rekonstrukcją zostaną objęte wszystkie filmy tego zbioru.


2. HISTORIA PROJEKTU


Początki projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” sięgają roku 2006. Projekt powstał w związku z  odnalezieniem w ostatnich latach kilku polskich filmów przedwojennych, uznawanych za zaginione (m.in. fragmenty Pana Tadeusza Ryszarda Ordyńskiego 1928, Ludzie bez jutra Aleksandra Hertza 1921). Ze względu na zły stan techniczny wymagały one szybkiej konserwacji i zabezpieczenia. Początkowo projekt zakładał utworzenie w strukturze Filmoteki Narodowej pracowni cyfrowej rekonstrukcji filmów wyposażonej w podstawowy sprzęt.

W roku 2008 - dzięki dotacji przyznanej przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Operacyjnego „Rozwój infrastruktury kultury i szkolnictwa artystycznego” – dokonano przebudowy pomieszczeń w Archiwum Chełmska, przeznaczonych dla pracowni oraz zakupiono część wyposażenia. W tym samym roku projekt „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie” został opracowany ponownie, w wersji znacznie poszerzonej, i został zgłoszony do Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko XI oś priorytetowa – Kultura i dziedzictwo kulturowe, ogłoszonego przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a finansowanego ze środków Unii Europejskiej. Projekt otrzymał w trybie konkursowym  wymaganą ilość punktów.

W dniu 28 grudnia 2009 roku została podpisana umowa pomiędzy Ministrem Kultury i Dziedzictwa Narodowego Bogdanem Zdrojewskim oraz Filmoteką Narodową na dofinansowanie projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”. Całkowita wartość projektu wynosi 18 851 965,91 zł. Wartość dofinansowania z Unii Europejskiej wynosi 14 395 273,57 zł.3. ZADANIA PROJEKTU

Realizacja projektu umożliwi powstanie specjalistycznej infrastruktury do prac konserwatorskich i rekonstrukcyjnych nad najstarszymi materiałami filmowymi oraz cyfryzację części zbioru polskiej kinematografii przedwojennej. Dzięki nowoczesnym materiałom konserwatorskim, urządzeniom i technologii Filmoteka Narodowa przeprowadzi po raz pierwszy w Polsce kompleksową renowację, digitalizację i rekonstrukcję najstarszych zabytków filmowych. W pracowni Restauracji Taśmy Filmowej, wyposażonej w nowoczesny sprzęt, zatrudnieni specjaliści oraz przeszkoleni pracownicy Filmoteki Narodowej, podejmą kompleksowe prace nad zbiorem najcenniejszych polskich filmów, zgodnie ze standardami w zakresie renowacji i rekonstrukcji archiwaliów filmowych, obowiązującymi w archiwach zagranicznych. Jest to najważniejsze zadanie przed jakim staje obecnie Filmoteka Narodowa. Pozyskane fundusze unijne pozwalają Filmotece Narodowej włączyć się w ogólnoeuropejski proces cyfryzacji dziedzictwa kultury audiowizualnej.


fot. Krzysztof Szymański

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ