Strona główna / Konserwacja / Przechowywanie

Stopień degradacji materiałów filmowych na podłożu nitrocelulozowym zależy od warunków ich przechowywania. Jeżeli nośniki filmów łatwopalnych znajdują się w temperaturze przekraczającej 21°C i wilgotności powietrza przewyższającej 60% RH, wzrasta ryzyko zakażenia mikrobiologicznego warstwy emulsji fotograficznej. Przy wysokiej temperaturze i niskiej wilgotności powietrza taśma filmowa traci sprężystość i wytrzymałość mechaniczną. Magazynowanie większej ilości taśmy łatwopalnej powinno odbywać się w specjalnych pomieszczeniach ulokowanych na terenie niezabudowanym, najlepiej poza miastem. Wyposażenie magazynu powinno być wykonane z materiałów trudnopalnych.

Odpowiednie warunki przechowywania najstarszych taśm filmowych powodują przedłużenie ich życia o kolejne dziesiątki lat, umożliwiając ich sukcesywną digitalizację.

Na stronie http://www.dpcalc.org/default.asp możemy skorzystać z kalkulatora obliczającego relację temperatury i wilgotności powietrza w miejscu przechowywania materiałów fotograficznych. Dzięki prostemu obliczeniu jesteśmy w stanie ocenić nasze warunki pod względem ich wpływu na: naturalne starzenie materiałów, uszkodzenia mechaniczne, rozwój mikroorganizmów i korozję metali.


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ