KONFERENCJA: NOWE ŹRÓDŁO HISTORII. CYFRA A ORYGINAŁ
Dodano: 26.09.2013

Nowe źródło historii*. Cyfra a oryginał

Przypominamy o konferencji podsumowującej Nitrofilm, projekt poświęcony „Konserwacji i digitalizacji przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”. 

Zainteresowanych wystąpieniem prosimy o przesyłanie abstraktów w terminie do 30 września 2013. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń. Planujemy publikację najciekawszych wystąpień. Wybrane referaty w formie artykułów należy nadsyłać do 30 października 2013.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń za pośrednictwem formularza dołączonego do wiadomości, na adres konferencja@fn.org.pl

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA >>

 

Digitalizacja nie jest przezroczystą zmianą nośnika, tworzy nowe konteksty, które nigdy nie istniały. Wpływ jaki wywiera przenosi się na sposób recepcji archiwalnych materiałów przez współczesnych odbiorców. Zrozumienie szans i konsekwencji, jakie daje zmiana medium, umożliwi kształtowanie nowych form uczestnictwa w kulturze oraz popularyzacji dziedzictwa audiowizualnego. W tym kontekście interesuje nas, na ile instytucje związane z ochroną i udostępnianiem zbiorów audiowizualnych ulegają wpływowi kultury masowej. Jakie związki zachodzącą między materiałem źródłowym, a jego wersją cyfrową, wielokrotnie interpretowaną i modyfikowaną podczas procesu cyfryzacji.

Konferencja będzie również okazją do zaprezentowania najnowszych odkryć archiwalnych. Przy tej okazji chcielibyśmy poruszyć problemy badawcze dotyczące dzieł utraconych, których wyobrażenie kształtują jedynie materiały okołofilmowe, takie jak plakaty, fotosy, programy kinowe i inne.

Konferencja odbędzie się w dn. 28 i 29 listopada 2013 roku w Warszawie w kinie Iluzjon - Muzeum Sztuki Filmowej.

Zainteresowanych wystąpieniem prosimy o przesyłanie abstraktów na adres konferencja@fn.org.pl do 30 września 2013. Zastrzegamy sobie prawo do selekcji zgłoszeń. Planujemy publikację najciekawszych wystąpień. Wybrane referaty w formie artykułów należy nadsyłać do 30 października 2013.

Zainteresowanych uczestnictwem w konferencji prosimy o nadsyłanie swoich zgłoszeń za pośrednictwem formularza dołączonego do wiadomości, na adres konferencja@fn.org.pl

Wstęp na konferencję jest bezpłatny.

FORMULARZ ZGŁOSZENIA UCZESTNICTWA >>

 

Organizator: Filmoteka Narodowa w Warszawie filmoteka@fn.org.pl

Sprawy organizacyjne: konferencja@fn.org.pl

 

*Bolesław Matuszewski, „Une nouvelle source de l’Histoire” − Nowe źródło historii, przeł. B. Michałek

A new source of history*. Digital vs. Original


 

 


 

A new source of history*. Digital vs. Original

The National Film Archive invites to a conference summarizing Nitrofilm, a project dedicated to the "Conservation and digitization of pre-war feature films at the National Film Archive in Warsaw".

We invite you to participate in the discussion on different types of relationships between audiovisual sources and their digital reproductions. 
Digitization is not a transparent change of the media carriers. It creates new contexts that never existed. Its impact affects the way archival materials are perceived by contemporary audience. Understanding opportunities and consequences brought about by the change of the medium will make it possible to generate new forms of participation in culture and dissemination of audiovisual heritage. In this context, we are interested in the extent in which dealing with the preservation and providing access to audiovisual collections are influenced by the mass culture. What are relationships occurring between the source material and its digital version that was multiple times interpreted and modified during the digitization process.

The conference will also provide an opportunity to present the latest archival findings.

On this occasion, we would like to touch upon problems concerning works which have been lost and which are represented exclusively by film-related documents such as posters, photos, scripts and other materials.

The conference will take place on 28th and 29th November 2013 in Warsaw at the Iluzjon Cinema – the Museum of Film Art.

If you are interested in giving a speech during the conference, please send the abstract to the following address: konferencja@fn.org.pl by 30 September 2013. We reserve the right to select applications and plan to publish the most interesting speeches. Selected speeches should be submitted in the form of articles by 30 October 2013.

Persons interested in attending the conference should send their applications by usingthe form (the following address: konferencja@fn.org.pl).

Participation and attendance at the conference is free.

 

APPLICATION FORM FOR LISTENERS >>

 

Organizer: The National Film Archive in Warsaw filmoteka@fn.org.pl

Contact: konferencja@fn.org.pl

* Bolesław Matuszewski, „Une nouvelle source de l’Histoire” (A New Source of History), Paris 1898

 

 


ZAPYTANIE OFERTOWE DOTYCZĄCE ORGANIZACJI RE-PREMIERY FILMU „ZEW MORZA”
Dodano: 12.09.2013

Zwracamy się z zapytaniem ofertowym dotyczącym organizacji krajowej (w Warszawie) re-premiery zrekonstruowanego niemego filmu „Zew morza” (reż. Henryk Szaro, Polska 1927) z udziałem orkiestry na żywo w ramach projektu „Konserwacja i digitalizacja przedwojennych filmów fabularnych w Filmotece Narodowej w Warszawie”, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach XI Priorytetu Kultura i dziedzictwo kulturowe Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Re-premiera zaplanowana jest jako wydarzenie trzydniowe i obejmuje kolejno:
międzynarodową konferencję, pokaz filmu „Zew morza” z muzyką na żywo (impreza zamknięta, na zaproszenia) oraz powtórny pokaz filmu „Zew morza” z muzyką na żywo (pokaz otwarty, bezpłatne wejściówki).

Przedmiot zamówienia obejmuje:

a)    Stylizację świetlną kina Iluzjon na pokaz filmu „Zew morza” w dwóch odsłonach oraz całościową produkcję wydarzenia, z uwzględnieniem pomysłów Zamawiającego;
b)    Pokrycie kosztów obsługi technicznej sal oraz sprzętu technicznego wraz z obsługą, niezbędnych do realizacji pokazów filmu z nagłośnieniem oraz konferencji, wraz z tłumaczeniem symultanicznym;
c)    Dokumentację fotograficzną i video, w tym: relację fotograficzną i video z konferencji oraz re-premiery, a także rejestrację konferencji;
d)    Dystrybucję zaproszeń;
e)    Wykonanie zwiastuna filmowego i filmu podsumowującego projekt na podstawie scenariusza Zamawiającego;
f)    Produkcję pendrive’a (w formie karty z możliwością zadruku grafiką) w ilości 150 sztuk z wgranym filmem podsumowującym projekt, zwiastunem, materiałami promocyjnymi, etc.;
g)    Kompletne przygotowanie katalogu pamiątkowego (skład, redakcja, korekta, tłumaczenie na język angielski, projekt graficzny okładki itd.) oraz jego druk (nakład: 1000 szt.);
h)    Przygotowanie prezentacji multimedialnej z użyciem materiałów okołofilmowych, dostarczonych przez Zamawiającego;
i)    Przygotowanie i realizację ogłoszeń/ reklam w mediach i na środkach transportu komunikacji miejskiej oraz na ekranach w metrze;
j)    Opracowanie muzyczne z wykonaniem (dwukrotnym);
k)    Organizację poczęstunku dla około 250 osób po pierwszym, zamkniętym pokazie,
l)    Dodatkowo punktowane będzie pozyskanie partnerów i patronów wydarzenia. Zamawiający dopuszcza także możliwość pozyskania sponsorów re-premiery, w konsultacji z Zamawiającym co do zakresu jego wkładu w wydarzenie i wzajemnych zobowiązaniach. Dopuszczamy również możliwość zorganizowania imprezy zewnętrznej, organizowanej wspólnie ze sponsorem, dla około 100 osób.

Termin wykonania zamówienia (trzydniowe wydarzenie):
28.11.2013 r. – konferencja
29.11.2013 – pokaz zamknięty na zaproszenia
1.12.2013 – pokaz otwarty z bezpłatnymi wejściówkami


Ofertę zawierającą:
- wycenę,
- datę ważności oferty,
- prosimy składać mailowo na adres: marketing@fn.org.pl

Termin składania ofert upływa w dniu 19 września 2013.


Strona Internetowa współfinansowana przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu
Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
Główny serwis POIiŚ